چگونه شبه‌مسئلۀ علم و دین، برای ما مسئله شده است؟

طرح موضوع یا مسئلۀ «علم و دین» به‌معنای بررسی رابطۀ دعاوی علوم طبیعی و متن مقدس در ایران پیش از انقلاب، امری «جدلی و متکلمانه» بود و در ایران پس از انقلاب، امری «سیاسی و هویت‌خواهانه» بوده است و بر این اساس، یک «شبه‌مسئله» است.

آیا در تاریخ تمدن اسلامی با جدال علم و دین مواجه‌ایم؟

آیا در تاریخ تمدن اسلامی با جدال علم و دین مواجه‌ایم؟

ریشه تعارض علم و دین در تاریخ‌نگاری علم است

ریشه تعارض علم و دین در تاریخ‌نگاری علم است

بررسی رویکرد دکتر مظفر اقبال به تاریخ‌نگاری علوم مسلمان‌ها؛ نگاه دکتر محمدرضا قائمی‌نیک به گفتار «پرسش از دین‌باری علم»