تفاوت بین فلسفه، عرفان، عقل و حکمت چیست؟

فلسفه به معنای خاص کلمه، تلاشی است ذهنی

بر اساس دیدگاه های مختلف،برای فلسفه تعاریف مختلفی شده است، بنابراین نمی توان در این مورد، صرفاً به یکی از تعاریف ادعایی اکتفا کرد. ضمن این که نخست باید دید هر فلسفه ای چه نوع دیدگاهی را در مورد خود معرفت و راه رسیدن به این معرفت و غایت معرفت پیش روی گرفته است.

ادامه
تفاوت بین فلسفه، عرفان، عقل و حکمت چیست؟

تفاوت بین فلسفه، عرفان، عقل و حکمت چیست؟

فلسفه به معنای خاص کلمه، تلاشی است ذهنی

تفاوت بین فلسفه، عرفان، عقل و حکمت چیست؟

فلسفه به معنای خاص کلمه، تلاشی است ذهنی

«آمریکا، سیاهان، سرمایه داری»؛ (قسمت اول)

«آمریکا، سیاهان، سرمایه داری»؛ (قسمت اول)

طبیعت -در منظر انسان غربی- عرصه غلبه فلسفه تکامل است و همه موجودات از جمله انسان‏های رنگین ‏پوست در این چرخه تعریف می‏ شوند. بنابراین، تحولات جایگاهی و قشربندی حاکم بر سیاه ‏پوستان در غرب مدرن…

ادامه
«اجتماعی» ژانر نیست

«اجتماعی» ژانر نیست

در یک نگاه کلی می توان گفت سینما در خلا اتفاق نمی افتد و فیلم ها طبعا حاصل فعل و انفعالات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است. در غرب روشنفکرها سابقه و ریشه دارند اما روشنفکر ایرانی نه. در ایران روشنفکرها زندگی خودشان را …

ادامه