گفتگوی زارعی، برهانی و جاوید درباره «حقوق طبیعی، پوزیتیویسم و نسبت آن با نظام حقوقی ایران»؛ ۲۵آذر۹۲

۱۱۲۲

التقاط در نظام حقوقی ایرانی

محمدحسین زارعی: فقه شبیه حقوق هست اما حقوق نیست.دلیلش وجود »نص» است. بخاطر اینکه نص موجب استناد(Attribution) می شود که پدیده ای پوزیتیویستی است. پذیرش نظریه نص نوعی نزدیک شدن به نظریه پوزیتیویسم است.
محسن برهانی:در میان هزاران فرع فقهی نمی توان حکمی فقهی را پیدا کرد که مستند فقیه، حقوق طبیعی و ذاتی باشد. و البته فقها به درستی بر اینکار اهتمام ورزیده اند.
محمدجواد جاوید: در وضعیت کنونی جامعه ما رویکرد پوزیتیویستی جواب نمی دهد. زیرا پوزیتیویست های حقوقی ما بویژه در مباحث حقوق عمومی، التقاطی از نظام های حقوقی غربی را اقتباس کرده اند بدون اینکه در این عرصه فرهنگ سازی خاصی صورت گرفته باشد.

این میزگرد در همایش “چالشهای فلسفه حقوق در ایران امروز”، ۲۵آذر۹۲ ، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار گردیده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar