گفتگو با احمد واعظی درباره «اسلام سیاسی» در برنامه زاویه؛ ۲۱خرداد۹۳

۸۶۳

تطبیق شریعت بر حکومت، خواست تاریخی ما بوده است

پیش از اینکه واژۀ «اسلام سیاسی» مطرح شود، برای قرن های متمادی در جهان اسلام، علما و فعالان مسلمانِ عرصۀ اجتماع خواهان تطبیق شریعت و اجرای آن در ساحات مختلف زندگی بودند. افرادی را که چنین داعیه ای دارند، اصول گرا می نامند. اساساً منشأ مشروعیت قدرت سیاسی در جهانِ اهل تسنن، همین تطبیق شریعت بوده است.
اما «اسلام سیاسی» گامی فراتر از تطبیق شریعت است. اسلام سیاسی معتقد است التزام یک دولت به شریعت کافی نیست؛ یعنی به عبارتی «دولتِ مسلمان» مدّ نظر نیست و «دولتِ اسلامی» باید ایجاد شود. در حقیقت مدافعان اسلام سیاسی به دنبال اصلاح جامعۀ اسلامی از رأس هستند.
ریشۀ شکل گیری مفهوم «اسلام سیاسی» برمی گردد به مواجهۀ جهان اسلام با مدرنیته. با مطرح شدن مفهوم «جهاد» به مثابۀ عنصر اصلی اسلام سیاسی توسط «سیدقطب» و «ابوالأعلا مودودی»، مسئلۀ اسلام گرایی از اسلام سیاسی جدا شد. اما وجه مشترک همۀ این جریانات، مواجهه با غرب است.

این گفت وگو، ۲۱خرداد۹۳ ، در برنامۀ «مجلۀ علوم انسانی زاویه» از شبکۀ چهار سیما پخش شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar