گفتگوی میری، فنایی اشکوری، فیروزجایی و حسامی‌فر با موضوع «اسلامیتِ فلسفۀ اسلامی به چیست؟»؛ ۲۶فروردین۹۳

۱۶۸۴

اگر اسلام نبود،فلسفه چیز دیگری بود

محسن میری: فلسفه خود را با اولویت ها و جهت گیری های اسلام هماهنگ کرده است. برای مثال، در اسلام «توحید» محوریت دارد و در فلسفۀ اسلامی نیز این مسئله توجه خاصی را به خود جلب کرده است.

محمد فنایی اشکوری: فلسفه به یک معنا نمی تواند اسلامی باشد، به این معنا که فلسفه نمی تواند نقلی باشد. با این حال، فلسفه می تواند از دین تأثیر بپذیرد. برای مثال، فیلسوف ممکن است با روش عقلی به دسته ای از موجودات برسد که مجرّدند.

فیروزجایی: یک وجهِ استفاده از «اسلامی» به این معناست که این فلسفه در قلمرو جغرافیا و فرهنگ و تمدن اسلامی شکل گرفته است. این فلسفه، ملهم از معارف اسلامی است؛ اگر اسلام نبود، شکل و روح فلسفۀ موجود، چیز دیگری می شد.

عبدالرزاق حسامی فر: فلسفۀ اسلامی هم فلسفه است و هم دینی. فلسفه است، چون تعریفی از فلسفه در دست نداریم که بر اساس آن بتوانیم فلسفۀ اسلامی را از دور خارج کنیم. اسلامیت فلسفۀ اسلامی نیز از آن حیث است که بخشی از مسائل در فضای اسلامی شکل گرفته اند.

این میزگرد ۲۶فروردین۹۳ ، در سلسله نشست های فلسفیِ «خانۀ اندیشمندان علوم انسانی» برگزار شده است.
منبع انتشار: سایت «سخنرانی»

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar