گفتگوی حمیدرضا آیت‌اللهی و مصطفی تقوی درباره «فلسفۀ تکنولوژی»؛ ۲۰اردیبهشت۹۳

۸۹۱

جمع بین دین و تکنولوژی، سطحی نگری است

حمیدرضا آیت اللهی: اگر ما تکنولوژی را به گونه ای ببینیم که اقتضائات ذاتی دارد، آن گاه وقتی در جامعه دچار بحران های ناشی از تکنولوژی می شویم، آن را به عوامل مرموز و مخفی ارجاع نمی دهیم. تکنولوژی منحصر به ابزارهای مکانیکی، الکترونیکی و حتی عمرانیِ صرف نیست. ما تکنولوژیِ سخت و نرم داریم. «تکنولوژی سخت»، همین ابزارهای عینی است، اما «تکنولوژی نرم» شامل راهبردهایی در حوزه های مختلف از جمله آموزش، مدیریت و استانداردسازی است. هر کدام از این دو نوع تکنولوژی، اقتضائات خاص خود را دارند.

مصطفی تقوی: اگر ما تکنولوژی را به مثابۀ سخت افزار بفهمیم، دیگر یک پدیدۀ خودمختار نیست. اما اگر مانند هایدگر، تکنولوژی را یک چهارچوب شناختی ـ هنجاری به حساب بیاوریم، تکنولوژی (گشتل) بنا بر تفسیری از هایدگر، درجاتی از خودمختاری را دارد. بنده معتقدم تکنولوژی به معنای سخت افزار، خودمختار نیست اما موجبیت دارد، چون مصنوعات ممکن است تجلی گاه مبانی شناختی ـ هنجاریِ ما باشند.

این میزگرد، ۲۰اردیبهشت۹۳ ، در سلسله نشست های فلسفیِ «خانۀ اندیشمندان علوم انسانی» برگزار شده است.

منبع انتشار: سایت «سخنرانی»

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar