سخنرانی عطاءالله بیگدلی با موضوع «مظاهر تمدنی تجدد (حقوق)» در دورۀ آموزشی عهد، ترم دوم، هفتۀ هشتم

۸۱۳

ما قانون را بدون فقه نمی‌فهمیم

«حقوق چیست؟» سوال اساسی فلسفۀ حقوق است. به این پرسش در غرب دو پاسخ بزرگ داده شده است؛ برخی قائل به حقوق طبیعی و فطری هستند و برخی به حقوق پوزیتیویستی، اثباتی و تاریخی اذعان دارند. دسته ای که به حقوق طبیعی اعتقاد دارند ادعا دارند که در عالم حقایقی فراانسانی وجود دارد که برساخته های انسانی از جمله حقوق و قوانین، اگر می خواهند دارای ارزش و اعتبار باشند، باید با آن حقایق منطبق باشند. گروه دیگر قائل هستند که ماهیت حقوق اصولاً یک برساخته و جعل انسانی است.
به طور خاص از قرن هیجدهم به بعد در غرب آن چیزی که در حقوق اصالت پیدا می کند حق «سوژه» است و تکلیف جایی معنا پیدا می کند که پای تعامل با حق سوژۀ دیگری به میان آید و اصالتی ندارد و به تبع حق سوژه موضوعیت می یابد.

این سخنرانی در «دورۀ آموزشی عهد»، ترم دوم، هفتۀ هشتم، در مؤسسۀ سیمافکر ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar