سخنرانی مهدی بنایی با موضوع «تاریخ فلسفه» (جلسه دوازدهم) در دوره آموزشی عهد، ترم دوم، هفته شانزدهم

۱۰۲۳

ارسطو ماتریالیست نیست

برای «ارسطو» جوهر، همان صورت است و لذا نمی توان وی را ماتریالیست دانست. ارسطو حتی علت غایی چیزها را نیز رسیدن به کمال صورت آنها می داند و علت صوری را بر سه علت دیگر برتری می دهد.
«افلوطین» قصد دارد به واحد بپردازد؛ وی قائل است که حقیقتی هست که عین وحدت است. افلوطین در باب این حقیقت کاملاً تنزیهی سخن می گوید. بدین معنا که می گوید واحد باید به معنای راستین باشد، نه اینکه نخست چیز دیگری باشد و آنگاه واحد؛ نه مفهومی از آن هست و نه دانشی برای شناختن آن.
می رسیم به قرون وسطی و زمانی که فلسفه شکل گرفته است؛ استیلای فلسفه رخ داده است و فلسفه به مثابه دادگاهی است که همه باید در محضر آن پاسخگو باشند. در این جلسه به هویت این تاریخ می پردازیم.

این سخنرانی در «دورۀ آموزشی عهد»، ترم دوم، هفتۀ شانزدهم، در مؤسسۀ سیمافکر ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar