گفتگوی قراملکی، ذکیانی و مفتونی در نقد کتاب «فلسفه علم اندیشمندان مسلمان»؛ ؛ ۲۶آبان۹۳

۷۸۹

علم شناسی قدما متفاوت است

نسبت به علم دو نوع نگاه وجود دارد؛ یک نگاه این است که به شکلی هنجاری (normative) علم را تعریف می کند و مشخص می سازد که چگونه باید باشد. و نگاه دیگر به صورت توصیفی (descriptive) و توصیفی علم را توصیف کنیم. تمایز رویکرد پیشینی و پسینی به علم دو رویکرد متمایز است اما مرتبط. تمایز به این معنا نیست، که این دو رویکرد کاملا از هم مستقل هستند، و هیچ ارتباطی ندارند؛ بلکه این دو رویکرد بده بستان هایی با هم دارند. در علم شناسی فلسفی قدما، علوم به دو دسته اعتباری و حقیقی تقسیم می شوند. این تقسیم بندی یک مواجهه هنجاری با علوم می باشد. علم شناسی علما، علم شناسی علوم حقیقی است. قدما در علم شناسی از آنجایی که عمدتاً در علوم مختلف تخصص داشتند، علوم مختلف را می شناختند و در توصیف آنها هم به علوم موجود توجه داشتند و هم به شناخت پیشینی.

این سخنرانی ۲۶آبان۹۳، در نشست «نقد و بررسی کتاب فلسفه علم اندیشمندان مسلمان» در سرای اهل قلم ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar