سخنرانی دکتر حسین کچویان با عنوان «تطورات گفتمان‌های هویتی در ایران»؛ ۲۸آبان۹۳

۱۹۰۵

اسلام مبنای اصلی هویت ماست

از یک منظر کل تاریخ معاصر ایران را می‌توان تاریخ منازعات هویتی تفسیر کرد. کل رخدادهایی که در صحنۀ عینی جامعه رخ داده یا در حوزۀ نظر جریان داشته است را می‌توان بخش‌های مختلف منازعۀ کلی به نام «منازعۀ هویتی» دانست. به یک معنا تاریخ معاصر ایران با همین معضلۀ هویت و منازعه بر سر هویت ایرانی شروع می‌شود. در اواسط دورۀ قاجاریه به واسطۀ حضور غرب و گسترش آن در جهان و از جمله در ایران، و خروج ما از وضعیت قبلی، با پیدایی مشکلۀ هویت همزمان بوده است. البته مسئله تا این مقاطع اخیر به شکل مسئله هویتی فهم نمی‌شده است. تا قبل از دو سه دهۀ اخیر، منازعات مختلف بیشتر معرفت‌شناسانه یا منازعه بر سر درستی یا نادرستی و حقیقت و غیرحقیقت تلقی می‌شد. تنها با ظهور بحران در تجدد و گسیختگی در تجدد و مشخصاً شکل‌گیری دورۀ پست‌مدرن است که این مسئله که کل مجادلات در همۀ حوزه‌ها حتی در حوزۀ معرفت نیز منازعات هویتی است، مطرح شده است.

این سخنرانی توسط دکتر حسین کچویان، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، ۲۸آبان۹۳، در نشست افتتاحیه دورۀ آموزشی تمهید، در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران و به همت بسیج دانشجویی این دانشکده ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar