سخنرانی ضیاء موحد در نشست «فلسفه و اجتماع»؛ ۱۰آذر۹۳

۸۴۵

کار علمی هم‌طراز اثر ادبی نیست

ارائه کردن تعریف از فرهنگ بسیار دشوار است. یکی از تعاریفی که معمول است و ریشه در قرن نوزدهم دارد، مربوط به متفکری به نام «متیو آرنولد» است که مباحث مطالعات فرهنگی نیز با وی شروع می شود. وی معتقد است جستجوی کمال مطلق به کمک فراگرفتن بهترین اندیشه ها و گفته هایی که بیشترین ارتباط را با ما دارند. این تعریف از فرهنگ خیلی نخبه گرایانه است و همۀ جوانب مسئله را در بر نمی گیرد. بعدها مردم شناسان تعریف بهتری از فرهنگ ارائه دادند. آنها کل راه و رسم زندگی یک اجتماع را فرهنگ می نامند. به نظر می رسد این تعریف دقیق باشد و جوانب بیشتری را در بر بگیرد. بر اساس تعریف «سومینیز» از فرهنگ، شخصی اگر تمامی آموخته های خود را فراموش کند، آنچه باقی می ماند فرهنگ است. مطابق این تعریف فرهنگ به ته نشست های ذهنی اطلاق می شود.

این سخنرانی ۱۰آذر۹۳، در نشست روز جهانی فلسفه، در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar