سخنرانی حنیف قلندری در نشست «تاریخ علم؛ چیستی و ضرورت ها»؛ ۹آذر۹۳

۶۲۸

فرضیات امروز را به متأخرین خود تحمیل نکنیم

در توضیح چیستی «تاریخ علم» بایستی به دو سؤال پاسخ گفت؛ اول آنکه «تاریخ» چیست؟ و دوم آنکه «تاریخ علم» چیست؟ در یک تعریف از تاریخ، می توان آن را اینگونه تعریف کرد: تاریخ مجموعه ای از رویداد هایی است که در گذشته اتفاق افتاده اند، یا ما طوری آنها را بررسی می کنیم که گویی تمام شده اند. تاریخ را می توان به دو بخش تقسیم کرد. تاریخ عمومی که در زبان انگلیسی آن را با History نشان می دهند و یک تاریخ جزئی تر که با History of … نوشته می شود. تاریخ علم در این دستۀ دوم قرار می گیرد. بایستی مجموعۀ معارف بشری را از آنچه علم به معنای Science می نامیم مجزا کنیم. در زبان فارسی ترجمه مناسبی برای Science وجود ندارد. به نظر می رسد، «علوم تجربی» نزدیک ترین معنا را به این واژه داشته باشد.
تاریخ علم چندین ویژگی دارد: اول آنکه تاریخ علم جدید و یکتاست. دوم آنکه تاریخ علم در یک نقطه از جهان بوجود آمده و به سایر نقاط دنیا منتشر شده است. سوم آنکه تاریخ علم در شرایط خاصی بوجود آمده و دعاوی جهانی ندارد.

این سخنرانی ۹آذر۹۳، در نشست «تاریخ علم؛ چیستی و ضرورت ها»، در خانه اندیشمندان علوم انسانی ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar