سخنرانی حسین کچویان در گردهمایی «جنود عقل»؛ ۲۸شهریور۹۳

۹۰۶

علوم اجتماعی دانش عامه مردم است

فلسفه عنوان عامی برای علم در جهان سنت است و نخستین مرتبه ای که انسان به دانش سیستماتیک دست پیدا کرد، نام آن را فلسفه گذاشت؛ لذا دسته ای از دانش ها تحت عنوان فلسفه نظری و دسته ای دیگری از دانش ها به نام حکمت عملیه بیان می شود که موضوع بحث ما همین مطلب است.
ماهیتاً جنس علومی که ما می خواهیم اینجا بحث کنیم ذیل فلسفه نظری قرار نمی گیرد و ما آنها را دانش های اجتماعی می نامیم که ذیل حکمت عملی مطرح می شود. در تقسیم بندی فلسفه ممکن نیست از حوزه اجتماعی سهم درستی به دست بیاید و برعکس با آن موضوعیت -یعنی علوم اجتماعی- امکان تامل در فلسفه نیست.
اتفاق مهمی که صورت گرفت این بود که ریشه تمام منازعات درباره ماهیت علم و مشکلات آن طی یک تقسیم بندی به هم خورد و یک تقسیم بندی یکنواختی شکل گرفت. بدین صورت که علم در صدر تمام تقسیم بندی ها قرار گرفت و دانش های هم عرض به تدریج در ذیل آن به وجود آمدند. جامعه شناسی نه تنها یک علم نیست بلکه مادر تمام علوم است که علوم مختلف تمام دیدگاه ها و روش های خود را از جامعه شناسی گرفته اند.

این سخنرانی ۲۸شهریور۹۳، در گردهمایی فعالان تحول در علوم انسانی سراسر کشور«جنود عقل»، در اردوگاه شهید چمران تهران و به همت موسسه اشراق ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar
Anonymous
Anonymous

very nice

Anonymous
Anonymous

اوف چه عکسی!