سخنرانی علی‌اکبر رشاد درباره «دین و حقیقت»؛ ۱۴بهمن۹۳

۹۰۰

معرفت حق و باطل دارد

یک مغالطه ای در حوزه دغدغه تولید علم دینی مطرح می شود مبنی بر اینکه علم دینی و غیر دینی ندارد و علم، علم است. این مغالطه یا ناشی از جهل و بی دقتی است یا حاکی از فریبکاری؛ چرا که مقام علم، مقام معرفت است و تحصیل معرفت نیز مبتنی بر مبادی و غایتی است. هر مؤلفه ای اگر در این مسیر اشتباه باشد به معرفت کاذب دست می یابیم، بنابراین توضیح این مغالطه در چارچوب یک نظریه در فلسفه علم تفضیل پیدا می کند.
پنج مؤلفه اصلی(مبادی، موضوع، منطق، غایت و مسائل) را معمولاً هر علمی داراست. آنگاه که این مؤلفه ها در یک دستگاه معرفتی صورت بندی شود، آن زمان یک علم متولد شده است؛ چرا که علم انباشتی از فرمول ها، مسائل و تعقیب هدف نیست و اگر بناست علم در فرآیند مقایسه این پنج مؤلفه پدید بیاید، بسته به اینکه این مؤلفه ها دارای چه ماهیت وجود شناسی باشند، علم آنگونه خواهد بود.

این سخنرانی ۱۴بهمن۹۳، در همایش «جهان انسانی، حکمت اسلامی»، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و به همت کانون اندیشه جوان و کارگروه فلسفه اسلامی موسسه اشراق ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar