مقاله تصویری از سید مرتضی آوینی با عنوان «انفجار اطلاعات»

۱۵۶۱

انفجار اطلاعات

فایل حاضر مقاله «انفجار اطلاعات» شهید آوینی است که با صدای ایشان و تصاویری مرتبط با بحث همراه شده است. در بخش هایی از این مقاله بیان می شود:
انفجار اطلاعات! نمی دانم چرا من از این تعبیر آنچنان که باید نمی ترسم و حتی چه بسا مثل کسی که دیگر صبرش تمام شده است از فکر اینکه جهان به سرنوشت محتوم این عصر نزدیک تر می شود خوشحال می شوم. نیچه خطاب به فیلسوفان می گوید: «خانه هایتان را در دامنه های کوه آتشفشان بنا کنید» و من همه کسانی را که در جست و جوی حقیقتند، مخاطب این سخن می یابم. «گریختن» مطلوب طبع کسانی است که فقط به عافیت می اندیشند و اگر نه، مرگ یک بار، زاری هم یک بار.
غرب ذاتی پارادوکسیکال دارد و این پارادوکس های پایانه ای، سرنوشت محتومی هستند که تمدن امروز به سوی آن راه می سپرده است. انفجار اطلاعات از همین ترمینال هایی است که تناقض نهفته در باطن تمدن امروز را آشکار خواهد کرد. وقتی حصارهای اطلاعاتی فرو بریزد، مردم جهان خواهند دید که این دژ ظاهراً مستحکم، بنیان هایی بسیار پوسیده دارد که به تلنگری فرو خواهد ریخت.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar