مناظره زیباکلام و متولی درباره «سهم عالمان و روشنفکران در پیشرفت ایران»، ۱۵اردیبهشت ۱۳۹۳

۱۵۶۷

مواجهه ما با غرب معوج بوده است

سید محمدحسین متولی امامی: روشنفکری در ایران بیمار و وابسته متولد شد. درک روشنفکری از جهان غرب و توسعه، درکی سطحی و مبتذل است. به دلیل اینکه روشنفکری ما ابتدا با بیرونی ترین لایه غرب آشنا شد، یعنی با ابزار غرب آشنا شد نه با تفکر غرب. روشنفکری هیچ وقت خودش را مواجه با اندیشه غرب نکرد. در تاریخ معاصر ما روشنفکری اساساً در همین لایه مانده است. تلقی روشنفکری از پیشرفت، تلقی بیرونی است و هیچگاه با اندیشه های غرب روبه رو نشده است. عدم ارتباط روشنفکری با متن جامعه ایران، محور دیگر بیماری روشنفکری است. روشنفکران هیچگاه نتوانستند ارتباطی جدی با جامعه ایران برقرار کنند و لذاست که در لفافه دین سخن می گویند و حتی از علما در جهت مقاصد خویش سوءاستفاده می کنند.
صادق زیباکلام: وقتی ما در قرن ۱۳ با جوامعی آشنا شدیم که احساس کردیم آنها هیچ شباهت و سنخیتی با جامعه خودمان ندارند، به تدریج تعداد ایرانی هایی که در دهه های پایانی قرن ۱۹ به بیرون از ایران رفتند، افزایش یافت. نسلی از سفرنامه نویسی در این مقطع به وجود آمد. اسم بسیاری از آنها «حیرت نامه» است چون واقعا از آنچه که در مغرب زمین می دیدند و آن را با جامعه ایران مقایسه می کردند، تعجب می کردند. سبک حکومت در غرب، مطبوعات، بیمارستان ها، راه آهن و … هیچ چیز غرب شباهتی به جامعه خودشان نداشت. اگر بخواهم پلی بزنم می توانم بگویم بخشی از نهضت مشروطه ریشه در آشنایی با جوامع دیگر داشت. البته همه مشروطه به واسطه آشنایی با غرب نیست.

این مناظره ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ به همت جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar
بنده خدا
بنده خدا

آقای زیباکلام ، وقتی که رئیس جمهور آمریکا بر سر ژاپنیها بمب اتم ریخت با کسب رای کنگره انجام داد ؟! اونجا بود و نبود دموکراسی به چکار آمد؟! وقتی کنگره آمریکا رای داد به عراق حمله کنند تا جای دیکتاتوری با دموکراسی غربی بوسیله جنگ عوض بشود آیا رای مردم عراق هم مهم بود؟! یا آرمان دموکراسی برقراری آنرا به هر قیمت مجاز می داند؟! اندیشه منافع ملی ، خیلی کارها می کند اگر اساس فکر بشر باشد ، حتی قادر است جنایتهایی همچون نسل کشی اقوام را رقم بزند.