سخنرانی کریم مجتهدی در نسشت «فلسفه معاصر در ایران و ترکیه»، ۵ مهر ۹۴

۹۶۲

فلسفه مقایسه‌ای همان تاریخ فلسفه است

مبحث مقایسه کردن از ابتدای تفکر وجود داشته است و حتی وقتی به تحول تکوینی ادراک هم توجه کنیم می بینیم که در مراحل اولیه چیزی تشخیص داده نمی شود ولی لحظه ای که ادراک منجر به شناخت شود، پای مقایسه و سنجش وسط می آید. به عقیده من فلسفه همان تامل و تشخیص، تفاوت ها و شباهت ها و چگونگی های مختلف و به عبارتی فلسفه همان مقایسه و سنجش است.
برای مقایسه دو فیلسوف نباید شتابزده و عجولانه عمل کرد و حرف زد مگراینکه بخواهیم مصادره به مطلوب کنیم و مسئله را دور بزنیم. به طورکلی من معتقدم آنچه که امروزه در ایران به آن تحت عنوان فلسفه مقایسه ای پرداخته می شود خیلی عمیق نیست. شاید در مقایسه ادبیات، اشعار و اساطیر موفق باشیم ولی در فلسفه اینطور نیست.
فلسفه مقایسه ای همان تاریخ فلسفه است و کسی که بخواهد تاریخ فلسفه بخواند باید آن را به صورت مقایسه ای مطالعه کند.

این سخنرانی ۵ مهر ۹۴، در نشست «فلسفه معاصر در ایران و ترکیه» به همت مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در این موسسه و با همکاری انیستیتو یونس امره تهران ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar