دومین مناظره آرش حیدری و میثم مهدیار درباره «علوم انسانی در ایران» ۴دی۹۴

۸۵۰

سقط جنین علوم انسانی در ایران

آرش حیدری: مسئله اصلی خصیصه وجودی علوم انسانی است؛ یک رویکرد خصیصه اصلی آن را در راهکار دادن و سیاست گذاری و کارآمدی می دانند و دنبال این است که علوم انسانی را در خدمت بازار بگیرد. به همین دلیل این عده علوم انسانی را کاربردی نمی دانند. اما به نظر می رسد بنیاد علوم انسانی فهم بما هو فهم است. علوم انسانی در پی فهم هستی انسانی و اجتماعی ماست. اداره جامعه بر مبنای نئولیبرالیسم، چیزی که اکنون در ایران در حال رخ دادن است، با طلبِ علوم انسانی بومی قابل جمع نیست.
میثم مهدیار: علم برای فهم نیست و اعتقاد به این قول که علم برای فهم جامعه است، ناشی از رویکرد رئالیستی است. اما به نظر من، علم به ما معنابخشی می کند. علم مواجهه ما با معنای جهان را صورت بندی می کند. اکثر رویکردهای فکری در ایران در فهم معنای علم با مشکل مواجه هستند و همین معضل باعث شده که عمده مطالبه اساتید علوم انسانی، اختصاص بودجه و توجه به پژوهش های علوم انسانی باشد و هیچ بازنگری در مقوله علوم انسانی توسط ایشان صورت نگیرد.

این مناظره ۴ آذر۹۴، در دانشکده حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی (ره) به همت بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزار شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar