مناظره شجاعی‌زند و فاضلی پیرامون «جایگاه فرهنگ در توسعه»، ۹دی۹۴

۱۴۵۸

فرهنگ را به امور فرهنگ کاهش داده ایم

نعمت الله فاضلی: از مشروطه به بعد بسیار تلاش شد بحث فرهنگ نقطه کانونی قرار بگیرد اما هیچ یک از دولت ها آن طور که باید فرهنگ را در عمل مبنای برنامه ریزی خود قرار ندادند و مشکلات زیادی هم ایجاد شده است. توسعه ای که امروز در ایران اتفاق افتاده به طور مثال توسعه شهرنشینی دارای پیشرفت بوده اما سرمایه های مختلف انسانی و فرهنگی ما به هیچ عنوان پیشرفت نکرده است، بحران ما اینجا اتفاق افتاده که پس از دوره پهلوی دولت ها از مردم خود را مستغنی و بی نیاز دانستند و از سرمایه های قومی و میراث فرهنگی مردم استفاده نکردند. فرهنگ برای همه دولت های ما بیشتر لفاظی های ایدئولوژیک بوده است چرا که دولت ها برای اینکه بتوانند به نوعی نشان دهند با مردم همراه هستند از تاریخ و فرهنگ و اعتقادات و … صحبت کردند اما جایی که کار به اجرای برنامه رسیده در همه حوزه ها رسیده است، ما لنگ زده ایم. بنابراین ما از آموزش، مدرسه و دانشگاه ساختیم در حالی که آموزش مساوی با مدرسه سازی نیست!
علیرضا شجاعی زند: بنده به چهار سطح از مناسبات بین توسعه و فرهنگ قائل هستم؛ نخست طرح شاخص های فرهنگی در الگوهای توسعه یا همان توسعه انسانی، دوم رعایت کردن ملاحظات فرهنگی هر جامعه در الگوی توسعه، سوم برجسته سازی توسعه فرهنگی در برابر توسعه در شاخه های دیگر و چهارم که عمیق تر از همه سطوح است، ملاحظه فرهنگ به مثابه زیربنای توسعه است. تا سطوح سوم، فرهنگ هنوز جایگاه مناسب خود را پیدا نکرده است و این اتفاق در سطح چهارم می افتد. مشابهتی که آقای دکتر بین رژیم گذشته و جمهوری اسلامی قائل شدند که هر دو به یک میزان به مسئله فرهنگ قائل بودند، بنده به این شکل قائل نیستم چرا که شواهد بیرونی و شاخص های عدیده این مشابهت را نقض و هم یک سری مسائل بنیادی تر. رژیم گذشته حتی اگر در برنامه داشت که به امر توسعه بپردازد، قابلیت های آن را نداشت.

این میزگرد ۹دی۹۴، در برنامه تلویزیونی «زاویه» از شبکه چهار سیما پخش شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar