ارائه وحید خاشعی و نقادی گودرزی و طباطبائیان پیرامون «فقه سیاستگذاری؛ مورد رایتل»، ۳۰‌فروردین‌۹۵

۱۴۳۴

فقه فردی تکنولوژی را دست کم می گیرد

وحید خاشعی: اگر تعریفِ امام خمینی از فقه را در نظر بگیریم، ابواب فقهی متحول می شود. در این صورت موضوع های حکومتی متناسب با هر سطح از سیاست گذاری، جکم فقهی می تواند تغییر کند.بطور مثال در قضیه رایتل، فقه فردی به راحتی ترتّب مفسده را تشخیص می دهد و حکم به حرمت می دهد، اما با نگاه حکومتی ممکن است حکم دیگری صادر شود.
غلامرضا گودرزی: بُعد بین المللیِ مسائل می تواند فراتر از بُعد حکومتی نیز مد نظر قرار گیرد و ما را به فقه بین الملل برساند؛ بدین معنا که در صدور احکام، ضرورت های بین المللی را نیز مورد توجه قرار دهیم.
سید حبیب اله طباطبائیان: فقه سیاستگذاری، پتانسیل توسعه را دارد و این چارچوب باید گسترش یابد. یکی از مصادیق بارز اسلامی سازی در علوم انسانی همین است که به صورت مصداقی به مسائل از منظر علوم مختلف و با در نظر گرفتن ملاحظات اعتقادی نگاه شود.

این گفتگو ۳۰فروردین ۹۵، به همت معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در این دانشگاه انجام شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar