سخنرانی حمیدرضا جلایی‌پور در نشست «ظهور ترامپ و اقتصاد سیاسی فرصت‌ها و تهدیدها» - ۲۰آذر۹۵

۱۳۳۶

پوپولیسم ترامپ محکوم به شکست است

سیمافکر: چرا انتخابات ریاست جمهوری امریکا و برگزیده شدن دونالد ترامپ، دنیا را متعجب کرد و به واکنش واداشت؟ ترامپ به لحاظ شخصیتی و سیاسی چیزی را با خود حمل می‌کرد و آن را سرافرازانه ابراز می داشت که از نظر گفتمان سیاسی غالب در کشورهای پیشرفتۀ جهان و نیز بسیاری از روشنفکران، مفتضح به حساب می‌آمد. افراطی‌گری و مخالفت ترامپ با اقلیت‌ها، رسوایی اخلاقی و بد زبانی و بی‌خردی او در تحلیل مسائل هر چند از نظر این گفتمان‌ها غیر‌قابل‌باور بود، اما بخش بزرگی از مردم امریکا را با خود همراه کرد. گویی بیرون ایستادن او از صحنه رایج سیاسی و به سخره گرفتن آن، این تاجر همواره پیروز را به قهرمانی برای مردم بدل کرد که کسی را یارای مقابله با او نبود. قهرمانی که از چیزی ورای این نظم رایج ملال آور خبر می‌داد و ظهور راستین رویای آمریکایی بود.
ظهور ترامپ در کشوری چون آمریکا، به پدیده قابل تاملی برای متفکران و سیاستمداران و جامعه شناسان تبدیل شده است. حمید رضا جلایی‌پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در این سخنرانی، با تبیین عوامل اقتصادی و فرهنگی و سیاسی جامعه امریکا پدیده ترامپ را توضیح می‌دهد. جلایی‌پور هر چند ترامپ و سیاست‌های پوپولیستی‌اش را محکوم به شکست می‌داند، اما از وجود او احساس خطر می‌کند و بر لزوم پختگی و هوشمندی بازی سیاسی با او تاکید می‌کند.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar