گفتار دکتر سیدمصطفی تقوی با عنوان «تاملی در چیستی تکنولوژی بدیل» در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - ۱آذر۱۳۹۶

۲۳۴

تکنولوژی بدیل زادۀ نارضایتی بشر از تکنولوژی است

تکنولوژی با رسوخ به تمام وجوه زندگی انسان، توانسته رفتارها و هنجارها را دگرگون سازد، از این‌رو برخلاف رشد روزافزونش، همواره از جانب برخی متفکران در معرض مخالفت و نقد قرار داشته است. در دهۀ ۷۰ میلادی منتقدان تکنولوژی به پرچم‌داری طرفداران محیط‌زیست، مارکسیست‌ها، اقتصاددانانی مانند ارنست فریتز شوماخر، اقتصاددان آلمانی، و طرفداران عدالت اجتماعی با طرح مفهوم «تکنولوژی بدیل» و پرسش از امکان بدیل‌اندیشی در زمینه‌های تکنولوژیک به رویارویی فلسفی در برابر تکنولوژی برخاستند. اما اسطوره‌شدگی تکنولوژی و پدیدۀ گرانش در نظام تکنیکی، همواره چونان سدی محکم در مقابل ایده‌های نو قرار داشته و بر گرمای بازار مناقشه‌های فلسفی در باب امکان و ماهیت تکنولوژی بدیل افزوده است.
دکتر سیدمصطفی تقوی، استادیار گروه فلسفۀ علم دانشگاه شریف، در نشست «تأملی در چیستی تکنولوژی بدیل» با مروری بر سیر تطور مفهوم تکنولوژی به تبیین الزامات بدیل‌اندیشی در تکنولوژی پرداخت. این نشست، ۱آذر۱۳۹۶، در مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.

سیمافکر در تلگرام

سیمافکر در اینستاگرام

 

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar